10 euro en AG 500 ; 10 gr; 10 000 ex prix 38 euro

20 euro en AG 925 ; 25,5 gr; 5000 ex prix 61 euro