10_euro_maastrich.jpg

5 euro or 999 : poids 0.5 ; tirage 50 000 ex

10 euro AG 900 : tirage 5000 ex